ALGEMENE VOORWAARDEN
 

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 - Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.
1.2 - Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.
1.3 - Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
1.4 - Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
1.5 - Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingrecht.
1.6 - Herroepingrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
1.7 - Dag: kalenderdag.
1.8 - Transactieduur: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings‑ en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid.
1.9 - Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 - Algemeen
2.1 - Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Maart-Made en de consument.
2.2 - Tenzij Maart-Made uitdrukkelijk schriftelijk akkoord is gegaan met andere voorwaarden. 2.3 - Aan eventueel overeengekomen uitzonderingen kunnen geen rechten voor toekomstige transacties ontleend worden.
2.4 - Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
2.5 - Het accepteren van een aanbieding en/of het doen van een bestelling houdt in dat de consument de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
2.6 - In deze algemene voorwaarden zijn de meest voorkomende situaties beschreven. Indien zich een situatie tussen Maart-Made en de consument voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
2.7 - Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

Artikel 3 – Prijzen en aanbiedingen
3.1 - Alle prijzen op onze website zijn inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten.
3.2 - Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, is Maart-Made bevoegd de prijzen, aanbiedingen en andere voorwaarden te wijzigen.
3.3 - Consument kunnen geen rechten ontlenen aan prijzen en aanbiedingen uit het verleden.
3.4 - Maart-Made kan niet aan prijzen of aanbiedingen gehouden worden als de consument redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de prijs of aanbieding, ofwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 4 - Verzendkosten
4.1 - De verzendkosten die bij verzendingen van accessoires binnen Nederland bij iedere bestelling in rekening worden gebracht bedragen €7,00 bij reguliere pakketten, €4,00 bij pakketten van brievenbusformaat en €2,00 voor enveloppen.
4.2 - De verzendkosten van accessoires zijn afhankelijk van het gewicht en de grootte van het pakket. Als de consument meerdere artikelen bestelt, zullen de verzendkosten niet hoger worden dat €7,00, wij versturen zo veel mogelijk in 1 pakket. Bestellingen boven €50,00 worden gratis verzonden, met uitzondering van meubels.
4.3 - De verzendkosten voor meubelen zijn voor regio Schiedam gratis, wij bezorgen deze dan zelf en zullen met de consument een bezorgafspraak maken. Buiten regio Schiedam rekenen wij bezorgkosten van 0,50 per km, met een maximum van 60km. Bij verzending buiten 60km van Schiedam rekenen wij verzendkosten die nader te bepalen zijn en afhankelijk van de bezorgdienst die wordt ingeschakeld. Hier nemen wij na bestelling contact over op met de consument.

Artikel 5 - Leveringen
5.1 - Maart-Made streeft er naar om alle bestellingen binnen 1-3 werkdagen doch uiterlijk 1 week na ontvangst van de betaling te verzenden. Een bestelling zal echter in principe altijd binnen 3 weken na ontvangst van de betaling verstuurd worden naar het door u opgegeven adres.
5.2 - Als artikelen een langere levertijd hebben of (tijdelijk) niet geleverd kunnen worden zal u binnen 3 weken via e-mail hiervan op de hoogte gesteld worden.
5.3 - Maart-Made is niet aansprakelijk voor vertragingen die worden veroorzaakt door post en pakketbezorgers.
5.4 - Maart-Made is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.
5.5 - Maart-Made betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het verzenden van bestelde artikelen. Desondanks kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. U kunt dit binnen 14 dagen na ontvangst van de artikelen melden en retourneren.
5.6 - Retourneer kosten zijn voor de consument, tenzij Maart-Made uitdrukkelijk schriftelijk akkoord is gegaan met andere afspraken omtrent kosten.

Artikel 6 - Betalingsmogelijkheden
6.1 - De overeenkomst van koop en verkoop komt tot stand op het moment dat u het aanbod aanvaardt en u voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet per e-mail is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
6.2 - Het verschuldigde bedrag kan betaald worden via IDEAL. Maart-Made accepteert IDEAL betalingen van Nederlandse banken.
6.3 - U kunt het verschuldigde bedrag ook vooraf overmaken aan Maart-Made op ING IBAN nummer: NL50 INGB 0006 210 224 ter name van MaartWerk. Na ontvangst van het bedrag, worden de artikelen aan u geleverd.

Artikel 7 - Reclamatie & Retourneren
7.1 - Maart-Made doet er alles aan om u een volwaardig product te leveren. Wij raden u aan de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Mochten de bestelde artikelen niet aan uw verwachtingen voldoen, dan dient u ons hier uiterlijk 3 dagen na ontvangst per email van op de hoogte te stellen.
7.2 - Maart-Made zal dan proberen eventuele problemen of klachten altijd in overleg met de consument en op de best mogelijke manier op te lossen.
7.3 - Indien er binnen 14 dagen door van Maart-Made geen schriftelijke bezwaren of retouren zijn ontvangen, gaat Maart-Made er van uit volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan.
7.4 - De consument heeft het recht de door Maart-Made geleverde artikelen binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren. Tijdens het zichttermijn van 14 dagen dient consument zorgvuldig om te gaan met de artikelen en de verpakking. De consument zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden.
7.5 - De artikelen kunnen binnen het zichttermijn worden geretourneerd in de originele verpakking, onder toezending van een kopie van de betreffende factuur. De consument is zelf verantwoordelijk voor betaling van de gerelateerde verzendkosten.
Indien de artikelen ongebruikt en onbeschadigd zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, voldoet Maart-Made de betaalde prijs exclusief de verzendkosten, uiterlijk binnen 2 dagen na retourontvangst van de artikelen. Onder ongebruikt en onbeschadigd worden in dit verband ook schade door de geur van sigarettenrook, parfum of andere duidelijk aanwezige geuren verstaan.
7.6 - Wanneer de door Maart-Made afgeleverde artikelen niet binnen 14 dagen na ontvangst worden teruggezonden, geldt de koop als geaccepteerd.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid
8.1 - Iedere aansprakelijkheid van Maart-Made, van het personeel en de producten van Maart-Made voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, wordt uitgesloten.
8.2 - Maart-Made is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.
8.3 - Maart-Made aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Maart-Made.
8.4 - De aansprakelijkheid van Maart-Made is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het desbetreffende artikel.
8.5 - Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en van Maart-Made. Dan wel tussen Maart-Made en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Maart-Made, is Maart-Made niet aansprakelijk. Tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Maart-Made.

Artikel 9 - Overmacht
9.1 - Maart-Made is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de consument, als zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
9.2 - Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorziend, waarop Maart-Made geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor van Maart-Made niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
9.3 - Maart-Made heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat de gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.
9.4 - Als de periode waarin de overmacht zich voordoet langer is dan twee maanden, heeft zowel u als van Maart-Made het recht de overeenkomst zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding, de koop te ontbinden.

Artikel 10 - Privacy
10.1 - Maart-Made respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de afhandeling van de bestelling.
10.2 - Naast het uitvoeren van de bestellingen zullen de gegevens, uitsluitend na uw toestemming, worden gebruikt voor het realiseren van marketingdoeleinden en het onderhouden van de klantrelatie met u.
10.3 - De gegevens worden nimmer aan derden ter beschikking gesteld, tenzij deze partij betrokken is bij het vervaardigen of uitvoeren van uw bestelling.
10.4 - Maart-Made maakt gebruik van cookies. Deze cookies kunt u aan het begin van uw bezoek aan de website accepteren.
10.5 - Maart-Made maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies.
10.6 - Maart-Made maakt gebruikt van de volgende cookiesdoeleinden: functionele cookies, tracking cookies en social media cookies.

Artikel 11 – Identiteit van de ondernemer
11.1 - Contactgegevens:
E-mail: info@maart-made.nl
Telefoonnr.: 06-28329022

11.2 - Bedrijfsgegevens:
Bank: ING
IBAN: NL50 INGB 0006 210 224
KVK: 58789014
BTW: NL211174312B01

11.3 - Adresgegevens:
Maart-Made
Hoogstraat 132
3111 HM Schiedam


 Denk aan het milieu voordat u dit print.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2014 - 2020 MaartMade | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Accepteren
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.